O nama:Kontakt email: eurokme@yahoo.com

“UDRUŽENjE ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU EURO KME» (u daljem tekstu: Udruženje) je kao nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2010. godine u Beogradu na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kontinuirane medicinske edukacije u oblasti medicine, javnog zdravlja i farmacije.

Ciljevi Udruženja su:

 1. izvodjenje kontinuirane medicinske edukacije lekara, farmaceuta, medicinskih sestara/tehničara, zdravstvenih radnika i ostalih profila,
 2. organizovanje stručnih sastanaka, seminara, kurseva, simponzijuma i kongresa u cilju kontinuirane medicinske edukacije,
 3. organizovano učešće i nastup na svetskim skupovima i kongresima,
 4. upoznavanje sa savremenim stručnim metodama i postupcima,
 5. sticanje novih znanja iz oblasti medicine,
 6. motivacija zdravstvenih radnika,
 7. praćenje i upoznavanje članova i javnosti sa domaćim i svetskim dostignućima,
 8. organizovanje naučno-istraživačkog rada i okupljanje mladih stručnjaka Srbije iz oblasti medicine,
 9. obezbedjivanje stručnih časopisa i druge stručne literature,
 10. zalaganje za uspostavljanje profesionalnih standarda u oblasti medicine,
 11. zaštita interesa i poboljšanje položaja svojih članova.

Ukratko, ciljevi udruživanja, prevashodno su usresredjeni na kontinuiranu medicinsku edukaciju u oblasti medicine, javnog zdravlja i farmacije.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje se naročito:

 1. Zalaže za kontinuiranu medicinsku edukaciju lekara, farmaceuta, medicinskih sestara/tehničara, drugih zdravstvenih radnika i pacijenata
 2. Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu iz oblasti medicine
 3. Organizuje, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u oblasti medicine
 4. Objavljuje knjige, monografije, brošure, časopise i druge publikacije iz oblasti medicine, u skladu sa zakonom
 5. Organizuje medicinske radnike za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima
 6. Sarađuje sa univerzitetima, fakultetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, koje se bave pre svega edukacijom
 7. Konsultativno i savetodavno deluje u oblasti medicine
 8. Udruženje preduzima i druge aktivnosti potrebne za ostvarenje svojih ciljeva.